Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Poučenie

SVK Investments s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 11, Bratislava, IČO: 47 383 127, IČ DPH: SK2023844339 , zapísaná v OR BA I., vl.č. 91 581/B, odd Sro, tel. číslo 02/20 91 04 04, e -mail: eshop@digitalgolf.sk ( ďalej len ,, Predávajúci ,,)

o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

  Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní obchodných zmlúv s predávajúcim v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nasleduje po tomto poučení.

  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

  V súvislosti s dodaním tovaru Vás informujeme, že tovar možno vrátiť. V prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite tovar späť alebo ho prineste na našu adresu v čase našich prevádzkových hodín najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zásielky zaslané na dobierku nepreberáme.

  Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku opotrebenia alebo zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
  Topánky musia byť vrátené v krabici od topánok, pričom krabica nesmie byť popísaná, ani oblepená poštovými nálepkami a lepiacou páskou, ale musí byť chránená vhodným obalom.

  Adresa pre vrátenie tovaru
  SVK Investments s.r.o. ( DIGITALGOLF ), Stará Vajnorská 11,
  Bratislava, 831 04
  eshop@digitalgolf.sk
  Tel: +421 2 20 91 04 04

  Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Scroll To Top