General terms and conditions

spoločnosti SVK Investments s.r.o.

SVK Investments s.r.o., so sídlom Einsteinova 19, Bratislava, IČO: 47 383 127, IČ DPH: SK2023844339 , zapísaná v OR BA I., vl.č. 91 581/B, odd Sro, tel. číslo 02/20 91 04 04, e -mail: eshop@digitalgolf.sk ( ďalej len ,, Predávajúci ,,)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných medzi predávajúcim a tretími osobami. V prípade rozporu ustanovení týchto VOP a dojednaní uvedených v kúpnej zmluve, ktorej sú súčasťou, majú prednosť ustanovenia uvedené v kúpnej zmluve.

 2. Kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby.

 3. Predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.digitalgolf.sk ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie ( ďalej len ,, internetový obchod ,, ).

 4. Na obchodné vzťahy ( ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť ) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné právne predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 5. Na obchodné vzťahy ( ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré z neho môžu vyplynúť ) s právnickými osobami alebo fyzickými osobami - podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

 6. Kupujúcim je každá osoba ( fyzická alebo právnická ), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom internetového obchodu.

 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu ( resp. email odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára.

 8. Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru ( z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na webovej stránke - v internetovom obchode a cenu tohto tovaru.

 9. Tovarom sa rozumejú produkty / výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu

Článok II.

Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy, Custom objednávka

 1. Kupujúci svojou objednávkou zaslanou predávajúcemu prejaví záujem o kúpu určitého tovaru za predpokladu, že kupujúci vyplnil správne a úplne všetky potrebné údaje uvedené v objednávke prostredníctvom internetového obchodu.

 2. V objednávke kupujúceho musí byť vždy uvedené:

 • fakturačné údaje kupujúceho (názov, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, zápis v príslušnom registri),

 • emailovú adresu kupujúceho,

 • kto za kupujúceho vyplnil objednávku s uvedením mena a priezviska a kontaktných údajov,

 • požadovaný druh tovaru a požadované množstvo tovaru.

 1. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia správne a úplne vyplnenej elektronickej objednávky elektronickou formou, t.j. e-mailom zaslaným predávajúcim ( ďalej len ,, akceptácia ,,).

 2. Custom objednávka je osobitná objednávka kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorou si kupujúci objednáva vybraný tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený prípadne upravený osobitne prekonkrétnu osobu podľa špecifikácie kupujúceho uvedenej v objednávke tovaru. Custom objednávku po akceptácii predávajúcim nie je možné dodatočne meniť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrealizovať Custom objednávku až po úhrade kúpnej ceny v plnej výške na účet predávajúceho. V prípade Custom objednávky začína plynúť lehota na dodanie tovaru po tom ako došlo k akceptácii Custom objednávky predávajúcim a zároveň bola uhradená kúpna cena Custom objednávky v plnej výške na účet predávajúceho.

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovarov je uvedená v internetovom obchode. Všetky ceny sú zmluvné.

 2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci predáva tovar v internetovom obchode za odplatu a v prípade objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru.

 3. V internetovom obchode sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. .

 4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po časovo určenú dobu.

 5. Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú uvedené v mene Euro.

 6. Kúpna cena je splatná bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností uvedených v internetovom obchode alebo na dobierku.

 7. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

 8. V prípade platieb zo zahraničia znáša kupujúci všetky bankové poplatky mimo územia SR.Článok IV.

Dodacie podmienky

 1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Tovar, ktorý je na sklade bude obvykle predávajúcim expedovaný v pracovné dni do 24 hodín od akceptácie objednávky. Pri tovaroch, ktoré predávajúci nemá v čase akceptácie objednávky na sklade bude dodacia lehota spravidla do 7 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej lehoty bude predávajúci kupujúceho informovať o predpokladanej dodacej lehote telefonicky alebo mailom nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky kupujúceho. 

 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený podľa druhu, kvality a v množstve, tak ako je uvedené v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim, za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve a podľa týchto VOP spolu s písomným rovnopisom týchto VOP a so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru v štátnom jazyku, ďalej daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru.

 3. V prípade, že nebude tovar dodaný kupujúcemu dodaný s písomným rovnopisom týchto VOP, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splanená.

 4. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky internetového obchodu v poradí, v akom sú mu doručované. Základná dodacia lehota na objednaný tovar je 10 dní odo dňa akceptácie elektronickej objednávky predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo informovať kupujúceho o predĺženej dodacej lehote v prípade vybraných tovarov najneskôr pred akceptáciou objednávky prostredníctvom e-mailu. Kupujúci  má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. 

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť lehoty dodania tovaru v prípade dodatočných požiadaviek kupujúceho, ak tieto budú akceptované zo strany predávajúceho.

 6. Ak predávajúci nemôže objednaný tovar kupujúcemu dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a najneskôr do 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné stranynedohodnú inak.

 7. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v internetovej objednávke ako miesto dodania tovaru.

 8. Dodanie tovaru je uskutočnené odovzdaním tovaru kupujúcemu ( alebo kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru )

 9. Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenie obalu.

 10. V prípade viditeľného poškodenia tovaru a jeho obalu je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom poškodenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 11. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 12. Predávajúci je oprávnený odmietnuť resp. pozastaviť dodanie tovaru, v prípade ak kupujúci je v omeškaní s úhradou splatného záväzku voči predávajúcemu; platí v prípade, ak kupujúci neodstúpil od zmluvy pred dodaním tovaru.  Ak kupujúci svoje záväzky neuhradí do 5 dní od odmietnutia resp. pozastavenia dodania tovaru, je predávajúci oprávnený okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade predávajúcemu vzniknú a zaväzuje sa ich uhradiť v celom rozsahu.

Článok V.

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ : 
  a) V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil písomné odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. 
  b) V prípade odstúpenia je nutné, aby kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar úplný, s úplnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Topánky musia byť vrátené v krabici od topánok, pričom krabica nesmie byť popísaná, ani oblepená poštovými nálepkami a lepiacou páskou, ale musí byť chránená vhodným obalom.
  c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

  • hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

  • náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného.

  Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
  d) Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené písemné oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri jeho platbe, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
  e) Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ : 
  a) V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku v platnom znení. 
  b) V prípade ak kupujúci - podnikateľ odstúpi od zmluvy, znáša kupujúci - podnikateľ v celom rozsahu náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu .

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim ( spotrebiteľom alebo podnikateľom ) v prípade Custom objednávky : 
  Vzhľadom na to, že na základe Custom objednávky ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného prípadne upraveného osobitne pre konkrétnu osobu, kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy po tom, ako predávajúci písomne akceptoval Custom objednávku. Za písomnú akceptáciu Custom objednávky predávajúcim sa považuje zaslanie e-mailu kupujúcemu. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Článok VI.

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (body 1. až  3. tohto článku ) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (body 4. a 5. tohto článku) tak, že umiestnil tieto VOP na internetovej stránke predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.Predávajúci zodpovedá iba za tie vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak tieto boli spôsobené kupujúcim a/alebo tretími osobami.

 7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu vady dodaného tovaru písomne oznámiť predávajúcemu.

 8. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záruka za tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

 9. Záruka na tovar zaniká:

 • ak boli na tovare vykonané zásahy, úpravy resp. opravy bez účasti predávajúceho, resp. v rozpore s jeho pokynmi,

 • ak bol tovar použitý na účely, ktorým nevyhovuje svojimi technickými parametrami alebo na ktoré nie je určený,

 • ak došlo k poškodeniu tovaru z dôvodu nesprávnej alebo neodbornej montáže nedodržaním všeobecne platných zásad a postupov pre daný druh práce,

 • ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním u kupujúceho,

 • ak k vadám došlo v dôsledku iných okolnosti mimo kontroly predávajúceho (najmä prípady „vyššej moci", pôsobenie korózie, agresívnej vody, nesprávneho ošetrovania a iné).

 1. Záručné podmieky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

 3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Môj profil".

 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

 6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. 

 8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
  a)    svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
  b)    kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
  c)    účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
  d)    že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
  e)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
  f)    identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
  g)    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

 10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

 11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
  a)    totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
  b)    kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
  c)    účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
  d)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
  e)    okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
  f)    v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
  g)    dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
  h)    informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
  i)    právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  j)    informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
  k)    existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
  Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

 12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

 13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

 14. Kupujúci pri podozrení, že jehoosobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne. 

 16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 

 17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
  GLS General Logistics System s Slovakia s.r.o.; Lieskovská cesta 13; SK-96221 LIESKOVEC; IČ-DPH / VAT no.: SK2021797140;
  Heureka Shopping s.r.o.; Karolinská 650/1; 18600 Praha 8 - Karlín; Česká republika; C 218977 vedená u Městského soudu v Praze; IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727

Článok VIII.

Ďalšie záruky 

 1. Predávajúci sa v rámci svojej činnosti zaväzuje poskytnúť kupujúcemu nasledovné záruky:

  • V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený a nenesie žiadne známky používania, predlžuje predávajúci lehotu na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru na tridsať kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť takýto tovar predávajúcemu na dobierku, takýto tovar predávajúci neprevezme. 

  • Kupujúci má právo na výmenu zakúpeného tovaru do 30 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade hradí kupujúci náklady na dopravu vymieňaného tovaru predávajúcemu. Toto právo má kupujúci len v prípade, že zakúpený tovar vymieňa nepoužívaný, nenosený, neupravovaný, čistý a v pôvodnom nepoškodenom obale spolu s visačkami. Kupujúci je povinný zároveň s vymieňaným tovarom zaslať predávajúcemu písomne informáciu o tom za aký iný tovar alebo veľkosť, farbu , prevedenie, chce tovar vymeniť. 

  • Predávajúci sa zaväzuje vyplatiť kupujúcemu rozdiel v cene od predávajúceho zakúpeného tovaru v prípade, ak v lehote 15 dní po obdržaní zakúpeného tovaru dôjde k poklesu kúpnej ceny zakúpeného tovaru u predávajúceho. Toto právo je kupujúci povinný si u predávajúceho písomne uplatniť v uvedenej lehote. Predávajúci sa zaväzuje vyplatiť kupujúcemu rozdiel v kúpnej cene do 5 pracovných dní po obdržaní písomnej žiadosti kupujúceho, ktorá spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, t.j. v lehote 15 dní poobdržaní zakúpeného tovaru a to prevodom na účet kupujúceho. 

Článok IX.

Osobitné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, pričom zmluvné strany výslovne vylučujú aplikáciu viedenského Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Zmluvné strany sa v súlade s § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom dohodli, že o všetkých sporoch a nárokoch vyplývajúcich z tejto zmluvy budú rozhodovať slovenské súdy.

 2. Písomnosti a správy doručované prostredníctvom emailu sa považujú za doručené momentom úspešného odoslania emailovej správy z emailovej schránky odosielateľa na emailovú adresu prijímateľa, okrem prípadu ak server odosielateľa doručí odosielateľovi správu o nemožnosti doručenia zasielanej emailovej správy prijímateľovi. 

Článok X.

Záverečnéustanovenia

 1. Ak sa niektoré ustanovenia kúpnej zmluvy a/alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej kúpnej zmluvy a/alebo VOP a predávajúci sa zaväzuje neúčinné, resp. neplatné ustanovenia nahradiť novými v lehote do 10 pracovných dní, ak sa nedohodne inak.

 2. VOP zverejnené na web stránke predávajúceho  a v internetovom obchode a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy predávajúceho. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Zmeny VOP sa týkajú len nových objednávok uskutočnených po dátume zverejnenia zmenených VOP na internetovej stránke predávajúceho a nevzťahujú sa na objednávky, ktoré boli akceptované pred dátumom zmeny VOP. 

 4. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.digitalgolf.sk

Scroll To Top